JAVNI POZIV za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta “Zajedno i danas i sutra!”

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07.ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda plus, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0128, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziv ”Zaželi-prevencija institucionalizacije”,

EUROPSKI DOM VUKOVAR RASPISUJE

J A V N I  P O Z I V

ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA ZAJEDNO I DANAS I SUTRA!

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Europskom domu Vukovar odobrena su bespovratna sredstva u 100% iznosu za provedbu projekta Zajedno i danas i sutra! (u daljnjem tekstu Projekt). Vrijednost Projekta je 1.200.000,00 eura. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 ili više godina) i osobama s invaliditetom (18 ili više godina) u svakodnevnom životu  kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u Projektu imaju isključivo pripadnici ciljnih skupina koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (odnosi se na osobe koje imaju 65 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) pod uvjetom da:
 • žive u samačkom kućanstvu, dvočlanom kućanstvu (ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta
 • istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (odnosi se na osobe koje imaju 18 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) pod uvjetom da:
 • žive u samačkom kućanstvu, dvočlanom kućanstvu (ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva  
 • imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom financirane iz Programa  Zaželi-prevencija institucionalizacije, referentni broj: SF.3.4.11.01. na podnošenje prijava Za iskaz interesa,  za uključivanje u predmetni Projekt.

Prijave se podnose na OBRASCU ZA ISKAZ INTERESA-UKLJUČIVANJE U PROJEKT objavljenom ovdje,  predajom u Europski dom Vukovar, Ljudevita Gaja  12, 32000 Vukovar, radnim danima  u periodu od 10⁰⁰ – 14⁰⁰ h, ili putem e-mail adrese Europskog doma Vukovar zazeliedvu@edvu.hr    u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na Internetskim stranicama:  Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr, Grada Vukovara, www.vukovar.hr, putem Facebook stranice EDVU te putem lokalnih radio postaja Hrvatski radio Vukovar i Radio Dunav.

Uz popunjen OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA-UKLJUČIVANJE U PROJEKT potrebno je priložiti i sljedeće dokaze pripadnosti ciljnoj skupini:

Za osobe od 65 ili više godina:

– presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva  Potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva) i

– izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova zajedničkog kućanstva ( na obrascu IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA, javno objavljenom uz Javni poziv)

Za odrasle osobe s invaliditetom:

– presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

– izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova zajedničkog kućanstva (na obrascu IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA, javno objavljenom uz Javni poziv)

– potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Prijave za iskaz interesa na ovaj Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka od 15(petnaest) dana od dana objave istog, a u roku trajanja provedbe projekta Zajedno i danas i sutra!, će se zaprimati kako bi se i tijekom provedbe Projekta prijavitelji mogli naknadno uključivati u Projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem telefona Europskog doma Vukovar na broj: 099/ 30 31 943

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja potencijalnih korisnica/korisnika koji ispunjavaju uvjete u pozivu Zaželi-prevencija institucionalizacije,  broj poziva, SF.3.4.11.01., u projektu Zajedno i danas i sutra!, kodni broj: SF.3.4.11.01.0128  te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije automatski uključen u predmetni Projekt.  

OBRASCI: 

Obrazac za iskaz interesa

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Europski dom Vukovar

                                                         Dijana Antunović Lazić, izvršna direktorica

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno i danas i sutra!

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07.ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziv ”Zaželi-prevencija institucionalizacije”, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0128,

u Vukovaru, 23.4.2024. godine

EUROPSKI  DOM  VUKOVAR  RASPISUJE

J A V N I  P O Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  Zajedno i danas i sutra!  na:

Radno mjesto:

RADNICA / RADNIK  ZA POMOĆ U KUĆI  ZA PRUŽANJE USLUGA POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Broj potrebnih radnika/radnica:  25

Mjesto rada:  grad Vukovar, općina Trpinja

Vrsta zaposlenja:  na određeno vrijeme u trajanju 32 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 6 ( šest) mjeseci

Radno vrijeme:  puno radno vrijeme

Riječi i pojmovi u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedene.

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Pružatelj usluge će pružiti uslugu za najmanje 6 pripadnica / pripadnika ciljne skupine.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola, s najmanje završenom osnovnom školom.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen i vlastoručno potpisan Obrazac prijave na Javni poziv (Obrazac objavljen uz Javni poziv)
 2. životopis
 3. presliku važeće osobne iskaznice
 4. dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe ako je primjenljivo)
 5. elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. vlastoručno potpisanu Izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (Obrazac 2. objavljen uz Javni poziv)

Obrazac prijave na Javni poziv (Obrazac 1.)  te obrazac Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (Obrazac 2.) može se preuzeti na Internet stranici, Europskog doma Vukovar, 

Link za obrazac 1: https://edvu.hr/wp-content/uploads/2024/04/Obrazac-prijave-na-javni_poziv-Obrazac-1.docx 

Link za obrazac 2: https://edvu.hr/wp-content/uploads/2024/04/Izjava-o-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka-Obrazac-2.docx 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave podnose se osobnom predajom u Europskom domu Vukovar, Ljudevita Gaja  12, 32000 Vukovar, radnim danima  u periodu od 10⁰⁰ – 14⁰⁰ h,  u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na Internetskoj stranici  Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr    ili na e-mail adresu Europskog doma Vukovar zazeliedvu@edvu.hr  s naznakom ”Prijava na Javni poziv za zapošljavanje – ZAŽELI-prevencija institucionalizacije” .

Kandidatkinje / kandidati  koje ne ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva  bit će pismeno obaviješteni.

Popis kandidatkinja /kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva bit će objavljen na Internet stranici Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr .

S kandidatkinjama / kandidatima  koje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva,  obavit će razgovor  na temelju kojeg će se utvrditi rang lista kandidatkinja / kandidata.

O terminu i mjestu održavanja razgovora  kandidatkinje / kandidati bit će informirani putem  telefonskog poziva najmanje 2 (dva)  dana prije održavanja razgovora.

Za kandidatkinju / kandidata koja ne pristupi intervjuu s Povjerenstvom, smatrat će se da je povukla prijavu na Javni poziv.

O rezultatima Javnog poziva kandidatkinje / kandidati će biti obavještene u zakonskom roku.

Izabrane  kandidatkinje / kandidati prije zasnivanja radnog odnosa obvezni su dostaviti:

 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidatkinja / kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave ovog Javnog poziva)

Kandidatkinje / kandidati prijavom na Javni poziv pristaju na objavu osobnih podataka na  Internet stranici  Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr , a u svrhu provedbe ovog Javnog poziva, te da Europski dom Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke obrađuje u obimu i u svrhu provedbe Javnog poziva od strane ovlaštenih osoba za provedbu istoga.

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem telefona Europskog doma Vukovar na broj: 099/ 30 31 943

Europski dom Vukovar zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez posebnog objašnjenja.       

Europski dom Vukovar

Dijana Antunović Lazić, izvršna direktorica

Potpisivanje ugovora iz projekta ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Veliko nam je zadovoljstvo istaknuti da smo 15. ožujka u gradu Otoku potpisali ugovor iz projekta ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE koji je 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda plus.
 
Partner na projektu nam je Grad Vukovar.
 
Iznos projekta je 1.200.000,00 €, na razbolje od 36 mjeseci.

Opći cilj projekta: Cilj projekta je pružanje usluge i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području VSŽ. Pružanjem podrške u svakodnevnom životu ciljnih skupina očituje se kroz: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te drugih svakodnevnih potreba. Uvođenjem ove podrške direktno se doprinosi prevenciji institucionalizacije te utječe na bolji život starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Ciljana skupina projekta: osobe starije od 65 godina

Projektne aktivnosti:

 1. Zapošljavanje 25 osoba za pružanje podrške
 2. Pružanje podrške minimalno 150 starijih osoba i osoba s invaliditetom kroz 32 mjeseca
 3. Podjela osnovnih higijenskih potrepština svaki mjesec kroz 32 mjeseca
 4. Promocija projekta u javnosti te vođenje i upravljanje projektom

Reakcije nakon predstavljanja izvještaja o politikama rodne ravnopravnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL u partnerstvu s Europskim domom Vukovar i Omladinskom udrugom PODUM iz Otočca proveli su istraživanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji o rodnoj ravnopravnosti, a provedeno je na 43 osobe, od čega su 10 organizacije civilnoga društva. Rezultati očekivani, ali ne i zadovoljavajući, ističe izvršna direktorica Europskog doma Vukovar Dijana Antunović Lazić: Većina ispitanih osoba smatra da su žene i LGBTIQ+ osobe u diskriminirajućem položaju kako u radnoj tako i u političkoj. Više od 55% ih smatra da žene moraju ostvarivati puno bolje rezultate kako bi bile priznate, te da su podzastupljene. Istraživanje je pokazalo, među ostalim, i da su žene na svome radnom mjestu potplaćenije od muškaraca (39,5 posto ispitanih), a 37,2 posto nije u to sigurno. Njih 72,1 posto smatra da LGBTIQ+ osobe nisu ravnopravno prihvaćene u društvu, rekla je direktorica Europskoga doma Vukovar Dijana Antunović Lazić i dodala kako su izdane i preporuke nakon provedenoga ispitivanja, kojima bi se stanje rodnih ljudskih prava u našim lokalnim zajednicama trebalo poboljšati.

Kristijan Kovačić iz Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL: Ideja je projekta bila potaknuti udruge na veći zagovarački rad, posebice zbog velike centraliziranosti. Projektom smo ih htjeli osnažiti i potaknuti i na ovakav rad, a suradnja s Europskim domom Vukovar je inače izvrsna. Osim na ovome projektu surađivali smo i za vrijeme predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije kada smo zajednički obilježili godišnjicu mirne reintegracije kada se suradnja pokazala vrlo dobra.

Projekt je podržan s 90 tisuća eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Poziva 5 za srednje projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Izvor: Radio Osijek

 

Izvještaji iz medija: 

https://vusz.hr/rezultati-ispitivanja-stavova-gradana-o-rodnoj-ravnopravnosti-unutar-nase-zupanije/

https://www.hrv.hr/vijesti/vijesti/item/33985-u-vukovaru-su-predstavljeni-rezultati-ispitivanja-stavova-gradana-o-rodnoj-ravnopravnosti-unutar-nase-zupanije

https://radio.hrt.hr/radio-osijek/vijesti/zene-i-lgbtiq-osobe-u-vukovarsko-srijemskoj-zupaniji-u-diskriminirajucem-polozaju-11350802

https://radio-dunav.com/dunav-info-13-2-2024-1100h/

https://p-portal.net/zene-na-istoku-i-dalje-u-nepovoljnom-polozaju/ 

Izvještaj – Projekt “Lokalne politike pod povećalom – praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama”

Izvještaj – Projekt Lokalne politike pod povećalom – praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama

Izvještaj u pdf obliku

Page 1 of 23

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén