Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno u najboljim godinama II

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13 URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, kodni broj: UP.02.1.1.16.0352

EUROPSKI DOM VUKOVAR RASPISUJE

N A T J E Č A J

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno u najboljim godinama II

RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci

Broj traženih radnica: 25 radnica

Mjesto rada: Vukovar (20), Bršadin (5)

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Opis poslova: 

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, plaćanje računa,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri održavanju osobne higijene krajnjih korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji, 

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • prijava u Evidenciju nezaposlenih HZZ-a 
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, osobe sa završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenim trogodišnjim ili četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem)

Prednost pri zapošljavanju imaju sljedeće skupine kandidatkinje:

 • žene od 50 godina i više – dokaz: preslika osobne iskaznice
 • osobe s invaliditetom – dokaz: nalaz, rješenje ili mišljene relevantnog tijela o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima – dokaz: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja – dokaz: uvjerenje /potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – dokaz: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domovi za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – dokaz – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – dokaz: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – dokaz: potvrda o puštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – dokaz: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – dokaz: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćiste odnosno korištenju usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina – dokaz: potvrda/uvjerenje ili jednakovrijedni dokument nadležnih institucija iz kojih je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

 • Zamolbu za posao
 • Životopis (uz obaveznu naznaku kontakt telefona)
 • Presliku osobne iskaznice (važeće identifikacijske isprave)
 • Presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja (osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju o pripadnosti ranjivoj skupini

Trajanje radnog odnosa – šest mjeseci uz obavezni probni rad u trajanju od 1 mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Europski dom Vukovar, Ljudevita Gaja 12, Vukovar putem e-maila: zazeliedvu@edvu.hr ili osobno u roku od 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s 21.10.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvijete iz natječaja bit će obavljen razgovor. 

O terminu razgovora bit će informirane telefonskim putem te objavom na internetskoj stranici EDVU, www.edvu.hr. Ukoliko se kandidatkinja ne odazove na razgovor u navedenom terminu smatrat će se da je odustala od prijave.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici EDVU, www.edvu.hr.