P  O  Z  I  V

Članovima Europskog doma Vukovar

– svima

Predmet:      Redovna izvještajna skupština
                        Europskog doma Vukovar

Temeljem Članka 24. Statuta Europskog doma Vukovar, sazivam redovnu izvještajnu skupštinu Europskog doma Vukovar .

Skupština će se održati u petak, 29. prosinca 2017. godine u 12.00h u prostoru Europskog doma Vukovar.

Za skupštinu predlažem:

D N E V N I   R E D
  1. Kratko izvješće o radu u 2017. godini
  2. Dopune i izmjene statuta
  3. Usvajanje programa rada za 2018. godinu
  4. Razno

Predsjednica Europskog doma Vukovar

                                                                        Lana Mayer