Europski dom Vukovar je 1.1.2021. godine započeo provedbu projekta “4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava” financiranog putem financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Nositeljica projekta je Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska a EDVU je dio partnerskog tima te će projektne aktivnosti provoditi u Vukovaru i okolici u 2021. i 2022. godini.

Projektom želimo utjecati na smanjenje govora mržnje i zločina motiviranih mržnjom na razini lokalnih zajednica; bolju integraciju nacionalnih manjina u društvo; međuetničku suradnju među mladima na lokalnoj razini; podignutu svijest o važnosti ljudskih prava kod pripadnika manjina i mladih; osnaživanje građana za suprotstavljanje diskriminaciji i ksenofobiji; višu razinu društvene kohezije na lokalnoj razini; jačanje kapaciteta OCD-ova za zagovaranje i promociju ljudskih prava.

Više o projektu: http://yihr.hr/hr/4o-otkrivanje/